Quick Login


Author Topic: โปรโมทรถเช่าเชียงใหม่ ไม่แพง  (Read 347 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline webdevgeek

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 15
  • คะแนนรวม: 0
มีรถเช่าเชียงใหม่ รถใหม่ มาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของรถเช่าเชียงใหม่ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเนื้อหานี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของบ้านเมือง ครอบคลุมเขตราวๆ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของท้องถิ่น และมีประชากร 1,655,642 คน มากเป็นอันดับ 5 ของท้องถิ่น ในปริมาณนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน รองจากกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของพม่า

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ ปีพุทธศักราช 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัด และชั้นที่ 878 ของบ้านเมือง ซึ่งเป็นอำเภอท้ายสุดของไทย อนึ่ง ราวปลายเดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช 2555 สภาองค์การจัดการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้เสนอกิจการที่กำหนดจะทำจัดตั้งอำเภอนันทบุรีเฉลิมพระเกียรติ ต่อกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันเนิ่นนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี Language ล้านนา (คำเมือง) เป็น Language ท้องถิ่น มีรูปแบบทางเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณี Culture และมีแหล่งท่องเที่ยวยอดรวมมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนคร Creative และกำลังวิเคราะห์ยื่นเข้าเป็นนคร Creative ของยูเนสโก

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อปรากฏในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" ก่อตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง มีอายุครบ 700 ปี ในปี ปีพุทธศักราช 2539

ในอดีตเชียงใหม่มีสถานะเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อว่า อาณาจักรล้านนา ซึ่งปกครองโดยพระมหากษัตริย์ราชวงศ์มังราย ราวๆ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839-2101) กระทั่งในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า และได้อยู่ข้างในการปกครองของพม่ามานานกว่าสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มีการทำ War เพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จ โดยการนำของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็นพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ให้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในสภาพท้องถิ่นราชของกรุงรัตนโกสินร์ และราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน) ซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่าง ๆ สืบต่อมา และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่"

ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองบ้านเมืองราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลพายัพ" ต่อมาเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเป็น "จังหวัด" ตั้งแต่ปี พุทธศักราชที่ 2476 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงปัจจุบันทันด่วน

การคมนาคม
รถสองแถวที่รู้จักกันในชื่อรถแดง

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ กลุ่มอุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และเส้นทางเดินมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทาง Contact ภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดระหม้ายคล้ายคลึงและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความง่ายดาย
ทางรถเช่าเชียงใหม่

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดเชียงใหม่ใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายภูมิภาคเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ผ่านจังหวัดลำปาง แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลำพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่
การเดินทางในตัวจังหวัด

การคมนาคมขนส่งทางรถเช่าเชียงใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างชนบท หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดต่าง ๆ มีความง่าย เพราะมีหนทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกัน การเดินทางโดยยานพาหนะระหว่างจังหวัดกับอำเภอ ระยะทางที่ไกลที่สุดคือ อำเภออมก๋อย ระยะทาง 179 กิโลเมตร ใช้ Time ในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ระยะทางที่ใกล้ที่สุดคือ อำเภอสันทราย 11 กิโลเมตร ใช้ Time ในการเดินทาง 23 นาที โดยระยะทางจากตัวจังหวัด (อำเภอเมืองเชียงใหม่) ไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เรียงจากใกล้ไปไกล

สำหรับการเดินทางในตัวจังหวัด จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งจักรยาน ของระบบมวลชนจะมี รถแดง ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ และประมาณ พุทธศักราชที่ 2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร์ใน Service ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมี Yellow -น้ำเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วนสีแดง-เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมต่ออำเภอต่าง ๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบโปรโมทรถเช่าเชียงใหม่ ไม่แพง


มีรถเช่าเชียงใหม่ รถใหม่
อ้างอิงจาก: รถเช่าเชียงใหม่
กลุ่มคำเดียวกัน: รถเช่าเชียงใหม่
Quote from: รถเช่าเชียงใหม่
โปรโมทรถเช่าเชียงใหม่ ไม่แพง
หมวดหมู่ของเว็บ: รถเช่า
เผยแพร่โดย: phupingcarrent
หน้าหลัก: http://www.phupingcarrent.com
ดูรายละเอียด: http://www.phupingcarrent.com/รถเช่าเชียงใหม่
Contact: http://www.phupingcarrent.com/ติดต่อ-รถเช่าเชียงใหม่
เว็บเพจ: phupingcarrent
ชื่อ: ภูพิงค์รถเช่า
เบอร์โทรติดต่อ: 089-5526855,086-6576523,087-0006830
เมล์: phupingcarrental@hotmail.com
ที่อยู่: ถนนวงแหวนรอบ 2 ก่อนข้ามสะพานรถไฟ ตรงข้ามหมู่บ้านปาล์มสปริง เชียงใหม่
ประเภทธุรกิจ: บริการรถเช่าเชียงใหม่
 

loading...