Quick Login


Author Topic: อ่านแล้วได้ความรู้มีรถเช่าเชียงใหม่ สนามบิน เชียงใหม่  (Read 337 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline webdevgeek

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 15
  • คะแนนรวม: 0
วิธีเขียนบทความแนะนำรถเช่าเชียงใหม่ รถใหม่ เริ่มต้นศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรถเช่าเชียงใหม่ศึกษาได้จากที่นี่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมเขตประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของบ้านเมือง และมีประชากร 1,655,642 คน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในยอดรวมนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน รองจากกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของพม่า

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พุทธศักราช 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัด และชั้นที่ 878 ของบ้านเมือง ซึ่งเป็นอำเภอท้ายสุดของไทย อนึ่ง ราวปลายเดือน October พุทธศักราชที่ 2555 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้เสนอโครงการจัดตั้งอำเภอนันทบุรีเฉลิมพระเกียรติ ต่อกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเชียงใหม่มีสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี Language ล้านนา (คำเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น มีรูปแบบทางวัฒนธรรมเฉพาะตัวทั้งด้าน Tradition Culture และมีแหล่งเดินทางจำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนคร Creative และกำลังไตร่ตรองลงทะเบียนเข้าเป็นนคร Creative ของยูเนสโก

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อ Appear ในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" ก่อตั้งขึ้นในปี ปีพุทธศักราช 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง มีอายุครบ 700 ปี ในปี พ.ศ. 2539

ในเมื่อก่อนเชียงใหม่มีสถานะเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อว่า อาณาจักรล้านนา ซึ่งปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์มังราย ราวๆ 261 ปี (ระหว่าง พุทธศักราชที่ 1839-2101) กระทั่งในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า และได้อยู่ด้านในการปกครองของพม่ามานานกว่าสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มีการทำ War เพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จ โดยการนำของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็นพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ให้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในสถานภาพประเทศราชของกรุงรัตนโกสินร์ และราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน) ซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่าง ๆ สืบต่อมา และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่"

ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลพายัพ" ต่อมาเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกสภาพขึ้นเป็น "จังหวัด" ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2476 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงวันนี้

การคมนาคม
รถสองแถวที่รู้จักกันใน Name รถแดง

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีหนทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และถนนหนทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อข้างในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดคล้ายคลึงและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก
ทางรถเช่าเชียงใหม่

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดเชียงใหม่ใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ผ่านจังหวัดลำปาง แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลำพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่
การเดินทางในตัวจังหวัด

การคมนาคมขนส่งทางรถเช่าเชียงใหม่ ราคาถูกของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างชนบท หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดต่าง ๆ มีความ Convenience เพราะมีทางเดินคมนาคมเชื่อม Contact กัน การเดินทางโดยยานพาหนะระหว่างจังหวัดกับอำเภอ ระยะทางที่ไกลที่สุดคือ อำเภออมก๋อย ระยะทาง 179 กิโลเมตร ใช้ Time ในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ระยะทางที่ใกล้ที่สุดคือ อำเภอสันทราย 11 กิโลเมตร ใช้ Time ในการเดินทาง 23 นาที โดยระยะทางจากตัวจังหวัด (อำเภอเมืองเชียงใหม่) ไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เรียงจากใกล้ไปไกล

ของการเดินทางในตัวจังหวัด จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งจักรยาน เพื่อระบบมวลชนจะมี รถแดง ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ และประมาณ พุทธศักราชที่ 2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร์ใน Service ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมีเหลือง-น้ำเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วน Red -เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมโยงอำเภอต่าง ๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (สถานีขนส่งอาเขต)
สถานีรถไฟเชียงใหม่
ทางรถไฟ

กา

รูปมีรถเช่าเชียงใหม่ สนามบิน เชียงใหม่


แนะนำรถเช่าเชียงใหม่ รถใหม่
อ้างอิงจาก: รถเช่าเชียงใหม่
Tag: รถเช่าเชียงใหม่
Quote from: รถเช่าเชียงใหม่
มีรถเช่าเชียงใหม่ สนามบิน เชียงใหม่
Web Categorty: รถเช่า
ประชาสัมพันธ์โดย: phupingcarrental
Main Page: http://www.phupingcarrental.com
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.phupingcarrental.com/price-rate.php
ติดต่อเรา: http://www.phupingcarrental.com/contactus.php
เว็บไซต์: phupingcarrental
ชื่อ: ภูพิงค์รถเช่า
หมายเลขโทรศัพท์: 089-5526855,086-6576523,087-0006830
Email: phupingcarrental@hotmail.com
ที่อยู่: ถนนวงแหวนรอบ 2 ก่อนข้ามสะพานรถไฟ ตรงข้ามหมู่บ้านปาล์มสปริง เชียงใหม่
ประเภทกิจการ: บริการรถเช่าเชียงใหม่
 

loading...