Quick Login


Author Topic: บริการรถเช่าเชียงใหม่ รถใหม่  (Read 498 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline webdevgeek

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 15
  • คะแนนรวม: 0
บริการรถเช่าเชียงใหม่ รถใหม่ อัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับรถเช่าเชียงใหม่อ่านได้จากบทความนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมอาณาเขตประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของท้องถิ่น และมีประชากร 1,655,642 คน มากเป็นอันดับ 5 ของบ้านเมือง ในยอดรวมนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน รองจากกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือ Contact กับรัฐฉานของพม่า

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอระดับที่ 25 ของจังหวัด และชั้นที่ 878 ของบ้านเมือง ซึ่งเป็นอำเภอท้ายสุดของไทย อนึ่ง ราวปลายเดือนตุลาคม พุทธศักราชที่ 2555 สภาองค์การจัดการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้เสนอกิจการที่กำหนดจะทำจัดตั้งอำเภอนันทบุรีเฉลิมพระเกียรติ ต่อกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเชียงใหม่มีสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอันนานแสนนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี Language ล้านนา (คำเมือง) เป็น Language ท้องถิ่น มีรูปแบบทางเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณี Culture และมีแหล่งท่องเที่ยวยอดรวมมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครคิดค้น และกำลังไตร่ตรองสมัครเข้าเป็นนคร Creative ของยูเนสโก

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อ Appear ในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง มีอายุครบ 700 ปี ในปี พุทธศักราช 2539

ในอดีตเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อว่า อาณาจักรล้านนา ซึ่งปกครองโดยพระมหากษัตริย์ราชวงศ์มังราย ราวๆ 261 ปี (ระหว่าง ปีพุทธศักราช 1839-2101) กระทั่งในปี พุทธศักราช 2101 เชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า และได้อยู่ด้านในการปกครองของพม่ามานานกว่าสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มีการทำสมรภูมิเพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จ โดยการนำของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็นพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ให้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในสถานภาพบ้านเมืองราชของกรุงรัตนโกสินร์ และราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน) ซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่าง ๆ สืบต่อมา และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่"

ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองท้องถิ่นราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลพายัพ" ต่อมาเชียงใหม่ได้มีการพัฒนาการปกครองและยกสภาพขึ้นเป็น "จังหวัด" ตั้งแต่ปี ปีพุทธศักราช 2476 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึง ณ ตอนนี้

การคมนาคม
รถสองแถวที่รู้จักกันใน Name รถแดง

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีเส้นทางเดินคมนาคมหลักทั้งทางยานยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และถนนหนทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อข้างในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดคล้ายๆและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความง่ายดาย
ทางรถเช่าเชียงใหม่

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดเชียงใหม่ใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายแถบเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ผ่านจังหวัดลำปาง แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลำพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่
การเดินทางในตัวจังหวัด

การคมนาคมขนส่งทางเช่ารถเชียงใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างชนบท หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดต่าง ๆ มีความง่าย เพราะมีหนทางคมนาคมเชื่อม Contact กัน การเดินทางโดยยานยนต์ระหว่างจังหวัดกับอำเภอ ระยะทางที่ไกลที่สุดคือ อำเภออมก๋อย ระยะทาง 179 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 4 Hour ระยะทางที่ใกล้ที่สุดคือ อำเภอสันทราย 11 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 23 นาที โดยระยะทางจากตัวจังหวัด (อำเภอเมืองเชียงใหม่) ไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เรียงจากใกล้ไปไกล

เพื่อการเดินทางในตัวจังหวัด จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งจักรยาน สำหรับระบบมวลชนจะมี รถแดง ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ และราวๆ พุทธศักราชที่ 2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร์ในบริการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมีสีเหลือง-น้ำเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วน Red -เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมต่ออำเภอต่าง ๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (

รูปที่เกี่ยวข้องบริษัทรถเช่าเชียงใหม่ รถกระบะสี่ประตู


บริษัทบริการรถเช่าเชียงใหม่ รถตู้
อ้างอิงจาก: รถเช่าเชียงใหม่
กระทู้อยู่ในกลุ่ม: รถเช่าเชียงใหม่
Quote from: รถเช่าเชียงใหม่
บริษัทรถเช่าเชียงใหม่ รถกระบะสี่ประตู
เว็บอยุ่ในหมวด: รถเช่า
โปรโมทเว็บโดย: phupingcarrental
หน้าแรกของเว็บ: http://www.phupingcarrental.com
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง: http://www.phupingcarrental.com/price-rate.php
Contact Us: http://www.phupingcarrental.com/contactus.php
Webpage: phupingcarrental
Name: ภูพิงค์รถเช่า
โทรศัพท์: 089-5526855,086-6576523,087-0006830
Mail: phupingcarrental@hotmail.com
Address: 205 ถ.วงแหวนรอบสอง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Business: บริการรถเช่าเชียงใหม่




 

loading...