Quick Login


Author Topic: [มี video] รับสอน อบรม labview ในงาน image processing 12 ชั่วโมง  (Read 57 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline aramboy007

  • นักโพสฝึกหัด
  • *
  • Posts: 72
  • คะแนนรวม: 0
รับสอน อบรม labview ในงาน image processing 12 ชั่วโมง
การฝึกอบรม นอกจากทางบริษัทจะรับพัฒนาโปรแกรมให้ตามความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังมีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆเช่น Labview Core 1, Labview Core 2 โดยวิทยากรที่มีใบรับรอง Labview Certified Developer จากทางบริษัท National instrument และให้คำปรึกษาสำหรับแก่ผู้สนใจที่จะเขียนโปรแกรม หรือพัฒนาระบบต่างๆเพื่อประโยชน์กับองค์กรหรืองานของท่านด้วยตนเองได้

Hands-on เป็นการฝึกอบรม Labview ให้สำหรับผู้ที่สนใจใช้โปรแกรม Labview ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Labview ในการติดต่อและควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น Data Acquisition,GPIB,RS-232 เป็นการอบรมแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย

ท่านผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางการอบรมและลงทะเบียนได้ที่
หรือส่งEmail มาที่ info@trinergy.co.th
ขอแนะนำหลักสูตรการอบรม LabVIEW
การเขียนโปรแกรม LabVIEWโดยการนำเอาระบบอัตโนมัติมาใช้งานมีข้อดีคือ

> เพิ่มความเร็วในการวัดหรือการทดสอบ
> ลดขั้นตอนการทำงาน
> เพิ่มความเที่ยงตรงในการวัดค่า
> ลดความผิดพลาด
> ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลภายหลัง

https://www.youtube.com/watch?v=BAVClv-AO7E

 

loading...