Quick Login


Author Topic: โปรโมทรถเช่าเชียงใหม่ สนามบิน  (Read 371 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline webdevgeek

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 15
  • คะแนนรวม: 0
บริการรถเช่าเชียงใหม่ ไม่แพง มาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของรถเช่าเชียงใหม่ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้จากเนื้อหานี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมเขตราวๆ 20,107 Table กิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็น Ranking 2 ของบ้านเมือง และมีประชากร 1,655,642 คน มากเป็นลำดับ 5 ของบ้านเมือง ในสถิตินี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน รองจากกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของพม่า

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ ปีพุทธศักราช 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอชั้นที่ 25 ของจังหวัด และระดับชั้นที่ 878 ของบ้านเมือง ซึ่งเป็นอำเภอทันสมัยที่สุดของไทย อนึ่ง ราวปลายเดือนตุลาคม พุทธศักราชที่ 2555 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้เสนอโครงการจัดตั้งอำเภอนันทบุรีเฉลิมพระเกียรติ ต่อกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเชียงใหม่มีเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นอันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี Language ล้านนา (คำเมือง) เป็น Language ท้องถิ่น มีความโดดเด่นเฉพาะตัวทั้งด้านประเพณี Culture และมีแหล่ง Travel สถิติมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และกำลังไตร่ตรองยื่นเข้าเป็นนครคิดค้นของยูเนสโก

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อ Appear ในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" พัฒนาขึ้นในปี ปีพุทธศักราช 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง มีอายุครบ 700 ปี ในปี พุทธศักราช 2539

ในอดีตเชียงใหม่มีสถานภาพเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อว่า อาณาจักรล้านนา ซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ราวๆ 261 ปี (ระหว่าง พุทธศักราชที่ 1839-2101) กระทั่งในปี ปีพุทธศักราช 2101 เชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า และได้อยู่ข้างในการปกครองของพม่ามานานกว่าสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มีการทำสมรภูมิเพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จ โดยการนำของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็นพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ให้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในสถานภาพบ้านเมืองราชของกรุงรัตนโกสินร์ และราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน) ซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่าง ๆ สืบต่อมา และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่"

ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองท้องถิ่นราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลพายัพ" ต่อมาเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงการปกครองและยกฐานะขึ้นเป็น "จังหวัด" ตั้งแต่ปี ปีพุทธศักราช 2476 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงตอนนี้

การคมนาคม
รถสองแถวที่รู้จักกันในชื่อรถแดง

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีทางเดินคมนาคมหลักทั้งทางยานพาหนะ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และถนนหนทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อข้างในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดเหมือนกันและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก
ทางรถเช่าเชียงใหม่

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดเชียงใหม่ใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายภูมิภาคเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ผ่านจังหวัดลำปาง แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลำพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่
การเดินทางในตัวจังหวัด

การคมนาคมขนส่งทางรถเช่าเชียงใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างชนบท หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดต่าง ๆ มีความง่าย เพราะมีเส้นทางเดินคมนาคมเชื่อมติดต่อกัน การเดินทางโดยยานพาหนะระหว่างจังหวัดกับอำเภอ ระยะทางที่ไกลที่สุดคือ อำเภออมก๋อย ระยะทาง 179 กิโลเมตร ใช้ Time ในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ระยะทางที่ใกล้ที่สุดคือ อำเภอสันทราย 11 กิโลเมตร ใช้ Time ในการเดินทาง 23 นาที โดยระยะทางจากตัวจังหวัด (อำเภอเมืองเชียงใหม่) ไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เรียงจากใกล้ไปไกล

ของการเดินทางในตัวจังหวัด จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งจักรยาน เพื่อระบบมวลชนจะมี รถแดง ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ และประมาณ ปีพุทธศักราช 2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร์ใน Service ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมีเหลือง-น้ำเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วน Red -เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งข้างในตัวจังหวัด Connection อำเภอต่าง ๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (สถานีขนส่งอาเขต)
สถานีรถไฟเชียงใ

รูปโปรโมทรถเช่าเชียงใหม่ สนามบิน


บริการรถเช่าเชียงใหม่ ไม่แพง
อ้างอิงจาก: รถเช่าเชียงใหม่
กลุ่มคำเดียวกัน: รถเช่าเชียงใหม่
Quote from: รถเช่าเชียงใหม่
โปรโมทรถเช่าเชียงใหม่ สนามบิน
หมวดหมู่ของเว็บ: รถเช่า
เผยแพร่โดย: phupingcarrental
หน้าหลัก: http://www.phupingcarrental.com
ดูรายละเอียด: http://www.phupingcarrental.com/price-rate.php
Contact: http://www.phupingcarrental.com/contactus.php
เว็บเพจ: phupingcarrental
ชื่อ: ภูพิงค์รถเช่า
เบอร์โทรติดต่อ: 089-5526855,086-6576523,087-0006830
เมล์: phupingcarrental@hotmail.com
ที่อยู่: 205 ถ.วงแหวนรอบสอง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ประเภทธุรกิจ: บริการรถเช่าเชียงใหม่
 

loading...