Quick Login


Author Topic: มีรถเช่าเชียงใหม่ สนามบิน เชียงใหม่  (Read 418 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline webdevgeek

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 15
  • คะแนนรวม: 0
แนะนำรถเช่าเชียงใหม่ รถใหม่ เริ่มต้นทำความรู้จักกับรถเช่าเชียงใหม่ติดตามได้จากที่นี่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็น Ranking 2 ของบ้านเมือง และมีประชากร 1,655,642 คน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในปริมาณนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน รองจากกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของพม่า

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ ปีพุทธศักราช 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอระดับชั้นที่ 25 ของจังหวัด และระดับที่ 878 ของประเทศ ซึ่งเป็นอำเภอทันสมัยที่สุดของไทย อนึ่ง ราวปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้เสนอกิจการที่กำหนดจะทำจัดตั้งอำเภอนันทบุรีเฉลิมพระเกียรติ ต่อกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเชียงใหม่มีสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอันนานมาก เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี Language ล้านนา (คำเมือง) เป็น Language ท้องถิ่น มีรูปแบบทางเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณี Culture และมีแหล่งทัศนาจรยอดรวมมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และกำลังไตร่ตรองยื่นเข้าเป็นนครคิดค้นของยูเนสโก

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อ Appear ในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง มีอายุครบ 700 ปี ในปี พุทธศักราชที่ 2539

ในอดีตเชียงใหม่มีสถานะเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อว่า อาณาจักรล้านนา ซึ่งปกครองโดยพระราชาราชวงศ์มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พุทธศักราช 1839-2101) กระทั่งในปี พุทธศักราชที่ 2101 เชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า และได้อยู่ภายในการปกครองของพม่ามานานกว่าสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มีการทำสมรภูมิเพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จ โดยการนำของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็นพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ให้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในสถานภาพบ้านเมืองราชของกรุงรัตนโกสินร์ และราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน) ซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่าง ๆ สืบต่อมา และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่"

ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลพายัพ" ต่อมาเชียงใหม่ได้มีการพัฒนาการปกครองและยกสภาพขึ้นเป็น "จังหวัด" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึง ณ ขณะนี้

การคมนาคม
รถสองแถวที่รู้จักกันใน Name รถแดง

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีเส้นทางเดินคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และเส้นทางเดินมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อข้างในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดคล้ายๆและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก
ทางรถเช่าเชียงใหม่

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดเชียงใหม่ใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ผ่านจังหวัดลำปาง แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลำพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่
การเดินทางในตัวจังหวัด

การคมนาคมขนส่งทางรถเช่าเชียงใหม่ ราคาถูกของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างชนบท หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดต่าง ๆ มีความง่าย เพราะมีเส้นทางคมนาคมเชื่อม Contact กัน การเดินทางโดยรถยนต์ระหว่างจังหวัดกับอำเภอ ระยะทางที่ไกลที่สุดคือ อำเภออมก๋อย ระยะทาง 179 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 4 Hour ระยะทางที่ใกล้ที่สุดคือ อำเภอสันทราย 11 กิโลเมตร ใช้ Time ในการเดินทาง 23 นาที โดยระยะทางจากตัวจังหวัด (อำเภอเมืองเชียงใหม่) ไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เรียงจากใกล้ไปไกล

สำหรับการเดินทางในตัวจังหวัด จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งจักรยาน ของระบบมวลชนจะมี รถแดง ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ และประมาณ พุทธศักราช 2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร์ใน Service ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมีเหลือง-น้ำเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วนสีแดง-เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมต่ออำเภอต่าง ๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3

ภาพมีรถเช่าเชียงใหม่ สนามบิน เชียงใหม่


แนะนำรถเช่าเชียงใหม่ รถใหม่
อ้างอิงจาก: รถเช่าเชียงใหม่
Keyword: รถเช่าเชียงใหม่
Quote from: รถเช่าเชียงใหม่
มีรถเช่าเชียงใหม่ สนามบิน เชียงใหม่
Web Categorty: รถเช่า
ประชาสัมพันธ์โดย: phupingcarrent
Main Page: http://www.phupingcarrent.com
ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.phupingcarrent.com/รถเช่าเชียงใหม่
ติดต่อเรา: http://www.phupingcarrent.com/ติดต่อ-รถเช่าเชียงใหม่
บล็อก: phupingcarrent
ชื่อ: ภูพิงค์รถเช่า
หมายเลขโทรศัพท์: 089-5526855,086-6576523,087-0006830
เมล์: phupingcarrental@hotmail.com
ที่อยู่: 205 ถ.วงแหวนรอบสอง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ประเภทกิจการ: บริการรถเช่าเชียงใหม่




 

loading...