Quick Login


Author Topic: ประกาศจำหน่ายบริษัทรับสร้างบ้าน by บริการ Conventure รับสร้างบ้านคุณภาพ ราคาคุ้มค่า  (Read 510 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline naszaza

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 23
  • คะแนนรวม: 0
ร้านหนังสือออนไลน์บริษัทรับสร้างบ้าน by บริการ คอนเวนเจอร์ แบบบ้านชั้นเดียว ราคาคุ้มค่า อ่านบทความใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับบริษัทรับสร้างบ้านอ่านเนื้อหาคุณภาพได้จากส่วนนี้ บ้านเป็นหนึ่งใน Factor สี่ที่จำเป็นแก่การดำรง Life ของคนเรา การมีบ้านเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มชีวิตใหม่ที่จะเจริญก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นการปลูกสร้างบ้าน ที่ได้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ จึงเป็นการสนับสนุนความมั่นคงของชีวิตในสถานภาพเป็นราษฎรดี และเสริมสร้างความดีงามแก่จิตใจ

วิธีการในการปลูกสร้างบ้าน

ในเขตที่เผยแพร่ใช้ Law บังคับการการก่อสร้าง บริษัทรับสร้างบ้าน อาคารหรือกฎเกณฑ์ผังเมืองบ้าน หรืออาคารที่จะปลูกสร้าง ต้องได้รับอนุมัติ แบบแปลน เสียก่อน และจะสร้างเกินกว่าแบบที่ได้รับยอมรับในเงื่อนไขไม่ได้ โดยยื่นคำร้องได้ที้ออฟฟิคเทศบาล Office เมืองพัทยา และสำนักงานเขต หรือกรุงเทพมหานคร อำเภอ และ Office สุขาภิบาล แล้วแต่ตัวอย่าง บริเวณนอกเขตบังคับบัญชา บ้านหรืออาคารที่จะปลูกสร้างไม่ต้องขอ Permission สามารถปลูกสร้างได้เลย

การแจ้งการปลูกสร้างบ้าน และผู้มีหน้าที่รับแจ้ง

เมื่อปลูกสร้างบ้าน หรืออาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าบ้านไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่นั้น ๆ คือ นายทะเบียนท้องถิ่น หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือปลัดอำเภอ หรือผู้ร่วมงานนายทะเบียน ณ ออฟฟิคเทศบาล Office เมืองพัทยา ออฟฟิคเขตกรุงเทพมหานคร ที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ แล้วแต่ตัวอย่าง เพื่อขอเลขประจำบ้านข้างใน 15 วัน นับแต่วันปลูกสร้างบ้านเสร็จ หากไม่ไปแแจ้งตามกำหนดมีความผิดตามกฎเกณฑ์ มีโทษปรับไม่มาก 1,000 บาท

หลักฐานที่จะต้องนำไปแจ้งเพื่อขอเลขประจำบ้าน

บทความหรือ Document การได้รับยอมรับในเงื่อนไขการปลูกสร้างบ้าน หรืออาคาร (เฉพาะในเขตเนื้อที่ที่เผยแพร่ใช้กฎเกณฑ์บังคับอาคารหรือกฎหมายผังเมือง) คัดลอกจากต้นฉบับทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวของผู้แจ้งตัวอย่างผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำ บัตรประจำตัวของผู้รับมอบ และเอกสารมอบหมาย (ถ้ามี) ไปปรากฏด้วย วัตถุที่ใช้เป็นหลักฐาน Appear กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างบ้าน ข้อตกลงซื้อจัดจำหน่าย ข้อตกลงเช่า (ถ้ามี) ผู้แจ้งให้ยื่นคำร้องตามแบบที่กำหนดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งพร้อมหลักฐานที่นำไปแสดง เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการสร้างบ้าน ใหม่แล้ว ให้ตรวจเช็คความถูกของเอกสารหลักฐานที่นำไป Appear

ขั้นตอนรับแจ้ง

เมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการสร้างบ้าน ใหม่แล้ว ให้เช็คความถูกต้องของ Document หลักฐานที่นำไปแสดง เมื่อเห็นว่าถูกต้อง ก็ให้กำหนดเลขประจำบ้านให้พร้อมกับจัดทำทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านต่อไป โดยจะมอบคัดลอกทะเบียนบ้านให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นพยายหลักฐาน เพื่อเริ่มงานในเรื่องการย้ายบุคคลเข้ามาอยุ่ในทะเบียนบ้านในหนทางต่อไป หรือจะดำเนินโครงการในคราวเดียวกันก็ได้ ส่วนเลขประจำบ้านที่นายทะเบียนกำหนดให้นั้น ให้เจ้าบ้านไปจัดทำเลขประจำบ้านติดไว้ที่หน้าบ้านหรือที่รั้วบ้านซึ่งเห็น ได้ชัดแจ้ง

การรื้อถอนบ้านซึ่งมีเลขประจำบ้าน

เมื่อได้มีการรื้อถอนบ้านหรืออาคารโดยไม่ประสงค์จะ แบบบ้าน ปลูกสร้างใหม่ในที่ดิน นั้นอีก หรือรื้อเพื่อไปปลูกสร้างที่อื่น ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อถอนเสร็จ พร้อมกับนำคัดลอกจากต้นฉบับทะเบียนบ้านคืนแก่นายทะเบียนด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่มาก 1,000 บาท

หมายเหตุ : การแจ้งเกี่ยวกับบ้าน ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

การสร้างบ้าน ติดคลอง ติดแม่น้ำ ติดทะเล

การสร้างบ้านติด แม่น้ำ ลำคลอง หรือทะเล ตามกฎหมาย การสร้างบ้าน นั้นมีข้อบังคับข้อห้ามการสร้างบ้านไว้ เพื่อปกป้อง หรือคุ้มกัน ความสูญเสีย และเสียหายต่อ Nature ซึ่งกฎเกณฑ์ได้กำหนดค่าห้ามก่อสร้างไว้ ด้วยเหตุนี้
1.การสร้างบ้าน ติดแหล่งน้ำสาธารณะที่แคบกว่า 10 เมตร ต้องสร้างบ้านห่างจากเขตอย่างน้อย 3 เมตร
2.การสร้างบ้าน ติดแหล่งน้ำสาธารณะที่กว้างกว่า 10 เมตร ต้องสร้างบ้านห่างจากเขตอย่างน้อย 6 เมตร
3.การสร้างบ้าน ติดแหล่งน้ำสาธารณะที่ใหญ่ๆ เช่น ทะเลสาบ หรือทะเล นั้น ต้องสร้างบ้านห่างจากเขตอย่างน้อย 12 เมตร

แต่ในบางครั้งยังสามารถก่อตั้งติดกับแหล่งน้ำได้ แต่ก็ต้องขอตอบตกลงก่อสร้างก่อน เช่น ตะพาน เขื่อน รั้ว ท่าเรือ ป้าย อู่เรือ คานเรือ เป็นต้น

การดู ฮวงจุ้ย ด้วยตนเองอย่างสะดวกสบายๆ

การสร้างบ้านในยุคสมัยนี้ ผู้ปลูกบ้านบางรายให้ขาดไม่ได้กับการดู ฮวงจุ้ย หรือทิศทางของตัวบ้านก่อนสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆ หรือการหันหน้าของตัวบ้าน ซึ่งส่วนมากแล้วจะจ้างซินแสที่ชำนาญหรือมีกิตติศัพท์ในการดู ฮวงจุ้ย แต่ซึ่งก็มีบางรายก็สามารถดู ฮวงจุ้ย ได้เองแบบคร่าวๆ หรือดูแบบชาวบ้านๆ พอ Summary ได้ง่ายแบบสบายมือเลยๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ที่ดินไม่ควรอยู่ในทิศที่มีถนนวิ่งเข้าหา
2. ที่ดินไม่ควรเป็นรูปถุง หรือ หน้ากว้างหลังแคบ
3. หน้าที่ดินอิงน้ำและหลังพิงเขา ยกเว้นแต่ถ้าเป็นสายน้ำพุ่งเข้าหาที่ดินจะไม่ดี
4. ประตูหน้าต้องไม่ตรงกับประตูหลังโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นจะไม่ดี
5. ห้ามจอดรถหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใต้ห้องนอนใหญ่
6. ห้าม

รูปบริษัทรับสร้างบ้าน by บริการ Conventure รับสร้างบ้านคุณภาพ ราคาคุ้มค่า


บริษัทรับสร้างบ้าน โดย บริษัท คอนเวนเจอร์ รับสร้างบ้านคุณภาพ พร้อมเฟอร์นิเจอร์หรู
อ้างอิงจาก: บริษัทรับสร้างบ้าน
บทความอยู่ในกลุ่ม: บริษัทรับสร้างบ้าน
Quote from: บริษัทรับสร้างบ้าน
บริษัทรับสร้างบ้าน by บริการ Conventure รับสร้างบ้านคุณภาพ ราคาคุ้มค่า
ประเภทของเว็บ: บริษัทรับสร้างบ้าน
ผู้โปรโมทเว็บ: conventure
หน้าแรกของเว็บ: http://www.conventure.co.th
Information: http://www.conventure.co.th/services.html
Contact Us: http://www.conventure.co.th/branch.html
Page: conventure
Name: Conventure Co.,Ltd.
โทรศัพท์: 02 372 2000
Email: thitiya-ka@hotmail.com
Address: 58/17 ศูนย์การค้าพรีเมียร์สัมมากร ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3) แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพ 10240
Business: รับสร้างบ้านสวยบนที่ดินของคุณ พร้อมให้บริการครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ
 

loading...