Quick Login


Author Topic: ให้บริการรถเช่าเชียงใหม่ รถกระบะสี่ประตู  (Read 545 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline webdevgeek

  • นักโพสหน้าใหม่
  • Posts: 15
  • คะแนนรวม: 0
ให้บริการรถเช่าเชียงใหม่ รถกระบะสี่ประตู มาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรถเช่าเชียงใหม่ศึกษาเรียนรู้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากเนื้อหานี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของบ้านเมือง รวมไปถึงพื้นที่ราวๆ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็น Ranking 2 ของท้องถิ่น และมีประชากร 1,655,642 คน มากเป็นลำดับ 5 ของประเทศ ในปริมาณนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน รองจากกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือ Contact กับรัฐฉานของพม่า

จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่ 25 ของจังหวัด และช่วงชั้นที่ 878 ของบ้านเมือง ซึ่งเป็นอำเภอท้ายสุดของไทย อนึ่ง ราวปลายเดือนตุลาคม พุทธศักราชที่ 2555 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้เสนอแผนหรือเค้าโครงตามที่กะหรือกำหนดไว้จัดตั้งอำเภอนันทบุรีเฉลิมพระเกียรติ ต่อกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดเชียงใหม่มีเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นอันนานมาก เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี Language ล้านนา (คำเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณี Culture และมีแหล่ง Trip ยอดรวมมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนคร Creative และกำลังไตร่ตรองสมัครเข้าเป็นนครคิดค้นของยูเนสโก

เมืองเชียงใหม่ มีชื่อ Appear ในตำนานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง มีอายุครบ 700 ปี ในปี ปีพุทธศักราช 2539

ในสมัยก่อนเชียงใหม่มีสถานะเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อว่า อาณาจักรล้านนา ซึ่งปกครองโดยพระมหากษัตริย์ราชวงศ์มังราย ราวๆ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 1839-2101) กระทั่งในปี พุทธศักราช 2101 เชียงใหม่ได้เสียเมืองให้แก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งพม่า และได้อยู่ข้างในการปกครองของพม่ามานานกว่าสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มีการทำสงครามเพื่อขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงใหม่และเชียงแสนได้สำเร็จ โดยการนำของเจ้ากาวิละและพระยาจ่าบ้าน

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเจ้ากาวิละขึ้นเป็นพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ให้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือในสภาพท้องถิ่นราชของกรุงรัตนโกสินร์ และราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน) ซึ่งเป็นเชื้อสายของพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ ก็ได้ปกครองเมืองเชียงใหม่และหัวเมืองต่าง ๆ สืบต่อมา และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น "รัตนติงสาอภินวบุรีเชียงใหม่"

ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองท้องถิ่นราช โดยมีการจัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า "มณฑลพายัพ" ต่อมาเชียงใหม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขการปกครองและยกสภาพขึ้นเป็น "จังหวัด" ตั้งแต่ปี ปีพุทธศักราช 2476 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงยุคสมัยนี้

color>การคมนาคม[/color]
รถสองแถวที่รู้จักกันในชื่อรถแดง

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและการคมนาคม จึงมีถนนหนทางคมนาคมหลักทั้งทางยานยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด และหนทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทาง Contact ข้างในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความ Convenience
ทางรถเช่าเชียงใหม่

การเดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดเชียงใหม่ใช้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายแถบเอเชีย) ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ผ่านจังหวัดลำปาง แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลำพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่
การเดินทางในตัวจังหวัด

การคมนาคมขนส่งทางรถเช่าเชียงใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างชนบท หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดต่าง ๆ มีความสะดวก เพราะมีเส้นทางเดินคมนาคมเชื่อม Contact กัน การเดินทางโดยยานพาหนะระหว่างจังหวัดกับอำเภอ ระยะทางที่ไกลที่สุดคือ อำเภออมก๋อย ระยะทาง 179 กิโลเมตร ใช้ Time ในการเดินทาง 4 ชั่วโมง ระยะทางที่ใกล้ที่สุดคือ อำเภอสันทราย 11 กิโลเมตร ใช้ Time ในการเดินทาง 23 นาที โดยระยะทางจากตัวจังหวัด (อำเภอเมืองเชียงใหม่) ไปยังอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เรียงจากใกล้ไปไกล

เพื่อการเดินทางในตัวจังหวัด จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งจักรยาน สำหรับระบบมวลชนจะมี รถแดง ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ และราวๆ พุทธศักราชที่ 2550 เริ่มมีแท็กซี่มิเตอร์ในบริการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมี Yellow -น้ำเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วน Red -เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งข้างในตัวจังหวัดเชื่อมต่ออำเภอต่าง ๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบโปรโมทรถเช่าเชียงใหม่ สนามบิน เชียงใหม่


มีรถเช่าเชียงใหม่ ราคาถูก
อ้างอิงจาก: รถเช่าเชียงใหม่
กลุ่มคำเดียวกัน: รถเช่าเชียงใหม่
Quote from: รถเช่าเชียงใหม่
โปรโมทรถเช่าเชียงใหม่ สนามบิน เชียงใหม่
หมวดหมู่ของเว็บ: รถเช่า
เผยแพร่โดย: ภูพิงค์รถเช่าเชียงใหม่
หน้าหลัก: http://www.ภูพิงค์รถเช่าเชียงใหม่.com
ดูรายละเอียด: www.ภูพิงค์รถเช่าเชียงใหม่.com/บริการ-รถเช่าเชียงใหม่
Contact: www.ภูพิงค์รถเช่าเชียงใหม่.com/ติดต่อ-รถเช่าเชียงใหม่
เว็บเพจ: ภูพิงค์รถเช่าเชียงใหม่
ชื่อ: ภูพิงค์รถเช่า
เบอร์โทรติดต่อ: 095-679-0558, 091-853-6525
เมล์: phupingcarrent@gmail.com
ที่อยู่: 205 ถ.วงแหวนรอบสอง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ประเภทธุรกิจ: บริการรถเช่าเชียงใหม่
 

loading...